Pravidla akce

Princip promo akce

 • Za nákup promovaných produktů (bundle) od společností HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise uvedených v Seznamu produktů (bod 6 níže) lze získat 5 000 Kč až 25 000 Kč měsíčně zpět formou zpětné poukázky.
 • Promovaný produkt musí být řádně zakoupen u vybraných distributorů tak, jak je uvedeno v Obchodních podmínkách, a to v období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
 • Podmínkou získání zpětných poukázek je registrace nákupu Promovaného produktu na www.odmenaprome.cz a to nejpozději do půlnoci 31. 1. 2020

PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU MUSÍ ÚČASTNÍK AKCE UČINIT NÁSLEDUJÍCÍ KROKY A SPLNIT OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Zakoupit společně promované produkty (produktová složení produktů) HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise za nezbytného předpokladu souběžného zakoupení předinstalovaného operačního systému Microsoft Windows pro HP Inc. produkty a operačního systému HPE OEM Microsoft Windows Server licence (pro operační system a klientské licence) pro Hewlett Packard Enterprise ke každému jednomu produktu HPE – tzv. bundle, dále jen "Promovaný produkt") u autorizovaných distributorů HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise v České republice uvedených níže a to v době od 1. 2. 2019 – 31. 10. 2019 nebo do vyčerpání rozpočtu dle toho, co nastane dříve. Nákup produktů, za který žádá Účastník přiznání zpětné poukázky, musí proběhnout v rámci jednoho kalendářního měsíce pro promované produkty HP Inc. a promované produkty Hewlett Packard Enterprise (faktura či faktury za nákup Promovaného produktu (viz Promovaný produkt 1.1.) pro každou jednu žádost o zpětnou poukázku musí být ze stejného kalendářního měsíce).
  • Autorizovanými distributory pro společnost HP Inc. se rozumí: AT Computers a.s., SWS a. s., Tech Data Distribution s.r.o., eD system a.s.
  • Autorizovanými distributory pro společnost Hewlett Packard Enterprise se rozumí: AT Computers a.s., DNS a.s., Tech Data AS Czech s.r.o., eD system a.s.
 • Správně vyplnit a odeslat online formulář žádosti o přiznání zpětné poukázky na stránce www.odmenaprome.cz a to nejpozději do půlnoci 31. 1. 2020.
 • Nárok na vyplacení zpětné poukázky je třeba podat prostřednictvím úplného a správně vyplněného webového formuláře pro podání nároku. Nezbytnou podmínkou je přiložení scanu účetního dokladu (faktura od distributora). Účastník akce poté obdrží e-mail s potvrzením, že požadavek byl přijat. Pokud jej Účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti, měl by se formou emailu obrátit na Organizátora. Kontaktní e-mailová adresa je bpr@bpr.cz.
 • Po obdržení a ověření žádosti(í) zašle společnost BPR-Bohemia Public Relation s.r.o. jako Organizátor akce Účastníkovi email s potvrzením žádosti a výší poukázky. Rozesílání zpětných poukázek bude realizováno jednorázově vždy po konci kalendářního měsíce po dobu trvání akce (podrobný popis procesu viz Obchodní podmínky Promo akce “Odměna pro mě“). Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem.
 • Účastník prokazuje svůj nárok na odměnu na základě celé nascanované faktury nahrané v rámci registrace. Na faktuře musí být viditelné číslo, fakturační údaje kupujícího i distributora, detaily o nákupu (datum nákupu, předmět koupě, hodnota nákupu).
 • Faktura (či faktury) od distribuce pro každou jednu žádost o zpětnou poukázku, musí být ze stejného kalendářního měsíce pro produkty HP Inc. i Hewlett Packard Enterprise. Každá faktura může být registrována pouze jednou. Počet faktur v rámci jedné registrace je limitován počtem 10 (tedy maximálně 5 bundelů).
 • Registrace nákupu musí být provedena nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce jako je kalendářní měsíc uvedený na fakturách. Nejpozději však 31. 1. 2020.
 • Akce platí do 31. 10. 2020 nebo do vyčerpání rozpočtu na zpětné poukázky. Společnost BPR-Bohemia Public Relation s.r.o jako organizátor akce Odměna pro mě (dále jen “Organizátor“) nezodpovídá za stav, kdy distributoři nebudou schopni uspokojit objednávky Promovaných produktů v rámci Promo období.
 • Organizátor nebude zpracovávat žádné nároky přijaté po datu uzávěrky, tedy po půlnoci 31. 1. 2020. Taktéž nebude zpracovávat žádné nároky, které uzná za nedostatečně nebo nečitelně vyplněné. Organizátor nezodpovídá za žádné opožděné přijetí nároku a neúspěšný příjem nároku.
 • Lze vznést pouze jeden nárok na jeden Promovaný produkt – tzv. bundle. Maximální počet nároků na Promovaný produkt (bundle) je omezen na 5 ks Promovaných produktů (bundle) za jeden kalendářní měsíc na jednoho Účastníka (IČO).
 • Promované produkty vrácené (bez prodlení) distributorovi (ať již z důvodu odstoupení od smlouvy nebo reklamace) nebudou platné pro Promo akci a Účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla Promo akce. Pokud Organizátor zjistí takovéto zneužití, může proti těmto Účastníkům případně podniknout právní kroky.
 • Společnost BPR-Bohemia Public Relation s.r.o se bude snažit rozeslat poukázky do poloviny následujícího měsíce po potvrzení žádosti Účastníka.

.Podmínky promo akce

 1. PROMOVANÉ PRODUKTY, DOBA TRVÁNÍ AKCE A ÚČASTNÍCI

  1. Promo akce Odměna pro mě se vztahuje pouze na produkty (produktová složení produktů) HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise za nezbytného předpokladu souběžného zakoupení předinstalovaného operačního systému Microsoft Windows pro HP Inc. produkty a operačního systému HPE OEM Microsoft Windows Server licence (pro operační system a klientské licence) pro Hewlett Packard Enterprise ke každému jednomu produktu HPE – tzv. bundle, dále jen "Promovaný produkt") uvedené v seznamu produktů na www.odmenaprome.cz a v bodě Seznam Promovaných produktů v tomto dokumentu (6.3. a 6.4.), zakoupené u autorizovaných distributorů HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise v České republice a to v době od 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 nebo do vyčerpání rozpočtu na zpětné poukázky, dle toho, co nastane dříve (dále jen "Promo období").
   1. Promovaný produkt musí být zakoupený u autorizovaných distributorů HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise v České republice, a to v době od 1. 2. 2019 – 31. 10. 2020 NEBO DO VYČERPANI DANÉHO ROZPOČTU NA ZPĚTNÉ POUKÁZKY, DLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE (dále jen "Promo období"). 
   2. Nákup produktů, za který žádá Účastník poukázku, musí proběhnout v rámci jednoho kalendářního měsíce pro promované produkty HP Inc. a promované produkty Hewlett Packard Enterprise (faktura či faktury za každou jednu žádost o přiznání poukázky musí být ze stejného kalendářního měsíce).
  2. Autorizovanými distributory se rozumí: AT Computers a.s., SWS a. s., Tech Data Distribution s.r.o., DNS a.s., Tech Data AS Czech s.r.o., eD system a.s.
  3. Všichni účastníci musí být právnické nebo fyzické subjekty (IČO) s místem podnikání v České republice.
  4. Veškerou daňovou povinnost i ostaní zákonné poplatky související s příjmy nese Účastník.
  5. U všech Účastníků se předpokládá, že četli tyto podmínky, souhlasí s nimi a jsou jimi vázáni. 
  6. Veškeré Promované produkty musí být nové a musí se jednat o originální produkty HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise zakoupené bezvýhradně v definovaném produktovém složení a bezvýhradně u autorizovaných distributorů uvedených výše v bodě 1.2.2. Všechny jiné produkty, produkty zakoupené u jiných než výše uvedených distributorů a jiní dodavatelé jsou z této akce vyloučeni.
  7. Z účasti na akci (jako Účastníci) jsou vyloučeny následující retailové řetězce; Česká republika: Alza.cz a.s., CZC.cz s.r.o., DATART INTERNATIONAL,a.s., Electro World s.r.o., Expert spol.s.r.o., FAST ČR, a. s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., JRC CZECH a.s., T.S.Bohemia a.s.. 
 2. ZPĚTNÁ POUKÁZKA

  1. Účastníci získají zpětný bonus formou zpětné poukázky ve výši stanovené pro Promované produkty, tedy 5 000 Kč za 1ks Promovaného produktu (bundle) v případě, že má Účastník působnost (IČO) v České republice.
  2. Pro každého Účastníka (IČO) je stanoven maximální počet nároků ve výši 5 ks za kalendářní měsíc, tedy každý Účastník může nárokovat zpětný bonus (poukázku) za maximálně 5 ks Promovaných produktů za kalendářní měsíc bez ohledu na počet faktur – tedy na jedné faktuře může být více kusů Promovaných produktů. Pokud by na jedné faktuře bylo více než 5ks Promovaných produktů, bude na jejím základě vyplaceno maximálně 5ks zpětných bonusů (maximální výše poukázky je 25 000 Kč za jeden kalendářní měsíc). 
  3. Účastník si bude moci vybrat účel zpětné poukázky během registrace nákupu. Organizátor si vyhrazuje právo měnit poskytovatele zpětných poukázek.
  4. Po přijetí a potvrzení nároku Účastníka zajistí Organizátor zaslání schválené výše poukázky. Poukázka bude Účastníkovi doručena poštou nejpozději do poloviny následujícího měsíce po měsíci, v němž došlo k registraci nákupu a nároku na zpětnou poukázku.
  5. Zpětná poukázka bude zaslána na jméno Účastníka a adresu uvedenou při registraci nákupu na www.odmenaprome.cz. Zpětná poukázka bude zaslána na adresu uvedenou Účastníkem v žádosti na webových stránkách www.odmenaprome.cz. Peníze nebudou vypláceny hotově ani šekem.
 3. PROMOTÉR/ ORGANIZÁTOR AKCE

  1. Promotérem/organizátorem akce je společnost BPR-Bohemia Public Relation s.r.o (Organizátor).
 4. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. V maximálním možném rozsahu dle zákona nenese Organizátor zodpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty, škody či zranění jakékoliv povahy, které Účastník utrpí v souvislosti se svou účastí v této akci. 
  2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit tuto akci, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoliv závazky.
  3. Organizátor si vyhrazuje právo prověřit jakýkoliv nárok ohledně souladu s těmito podmínkami a vyžádat si dodatečné informace a dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv nárok či Účastníka z akce, pokud nabude oprávněného podezření, že došlo k jakémukoliv pokusu o zneužití akce. Veškerá rozhodnutí Organizátora ohledně této akce jsou konečná a nebudou o nich vedena žádná jednání. 
 5. DATA

  1. Správcem všech osobních dat zaslaných Účastníky v rámci této akce Organizátor. Veškerá tato data budou zpracována Organizátorem, a to výhradně za účelem této akce a/nebo pro marketingové účely, což může zahrnovat i poskytnutí těchto dat třetím stranám za účelem jejich zpracování pro tuto akci v souladu s tuzemským právním řádem. 
  2. Pokud si některý Účastník nebude přát, aby byly jeho osobní informace použity k marketingovým účelům, nebo si nebude přát, aby ho Organizátor následně kontaktoval s podobnými nabídkami, je třeba, aby označil (zaškrtl) příslušné pole na formuláři podání nároku.
 6. SEZNAM PROMOVANÝCH PRODUKTŮ

  1. Promovaným produktem se rozumí produkty (produktová složení produktů) HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise za nezbytného předpokladu souběžného zakoupení operačního systému Microsoft Windows předinstalované na HP Inc. produktech a operačního systému HPE OEM Microsoft Windows Server formou OEM licence pro Hewlett Packard Enterprise ke každému jednomu produktu – tzv. Bundle HW (HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise) + SW (Microsoft OS OEM Licenses ROK, FIO and CALs).
  2. Organizátor si vyhrazuje právo přidávat či stahovat produkty dle nutnosti.
  3. Promované produkty HP Inc.